Samarbete mellan årskurs 1 och 4

Under höstterminen har elever från klass 4B kommit till klass 1A en lektion i veckan. Eleverna har själva fått bestämma innehållet på dessa lektioner. De har bland annat berättat om hur det är att gå på mellanstadiet, läst upp texter de skrivit, haft samarbetsövningar och lekar samt varit hjälplärare. Alsalamskolan arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och för att stärka gemenskapen både inom och mellan skolstadierna och detta har varit ett led i det arbetet. Många i årskurs 1 känner sig nu tryggare med de äldre eleverna och fyrorna har i sin tur visat ansvarstagande mot de yngre.

Angående hur skolor kan arbeta med värdegrunden skriver Skolverket på sin hemsida: ”Värdegrundsarbetet sker också genom de demokratiska arbetsformer som ska råda i verksamheterna. Till exempel genom att arbeta med trygghet och trivsel i verksamheten” samt ”När värdegrundsarbetet sker tillsammans med kunskapsuppdraget och det dagliga arbetet skapas meningsfulla samtal om värdegrundens innebörd.”

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/arbeta-med-skolans-vardegrund#h-Vardegrundochdemokrati

Comments are closed.