Läsprojekt: “En läsande skola”

Alsalamskolan ska satsa på ett läsprojekt som heter ”En läsande skola” detta läsår HT16-VT17. Läsprojektet gäller alla klasser på skolan, från klass 1 till klass 9 samt förberedelseklassen.

Läsningens fördelar

Detta projekt bidrar till att klasserna på vår skola kommer att avsätta tid och jobba aktivt med läsning och läsförståelse. I samband med läsprojektet utvecklar barnen sin förmåga att ställa frågor, dra egna slutsatser av svaren, och komma med följdfrågor till det lästa. De lyssnar till varandra och toleransen för oliktänkande blir hög. Även elevernas studieresultat i de olika
ämnena påverkas positivt, vilket är målet med detta projekt för oss i Alsalamskolan.

Förmågor som utvecklas i samband med läsprojektet

Kursplanen betonar olika förmågor som ska utvecklas hos eleverna i ämnet svenska, men som även uppkommer i andra skolämnen. Några förmågor som eleverna kommer att utveckla tack vare detta projekt är att läsa (bokläsning), kommunicera (boksamtal), anpassa språket (boksamtal), välja och använda språkliga strategier (Reciprocal teaching/läsfixarna), och analysera (läsa olika texter och analysera innehållet och även texten uppbyggnad).

Hur arbetar vi med detta projekt?

Alsalam skolan inspireras av läsprojektet ”en läsande klass”. En läsande klass underbygger sina strategier med något som heter Reciprocal teaching som är en läsförståelsemetod bestående av fyra grundstrategier. Reciprocal teaching, som också kallas för ”läsfixarna” i Sverige har blivit en stor trend i den svenska skolan.
Under 1980 talet framställdes fyra grundstrategier för att förstå det lästa av forskarna Palincsar och Brown. Forskarna understryker att alla elever bör använda sig utav dessa strategier för att skapa sig en ökad läsförståelse kring texten (förutspå, ställa frågor till texten, reder ut oklarheter och sammanfatta det lästa).
Vi på Alsalam skolan kommer även att använda oss av boksamtal för att utveckla läsförståelsen av det lästa samt att samtala kring olika böcker för att inspirera varandra för läsning.
Barn- och ungdomsförfattaren Aidan Chambers inriktar sig på hur barn och ungdomar ska få möjlighet att utnyttja bra böcker vid läsning. Chambers tror mycket på samtal och diskussion efter läsning och att tyngdpunkten kring samtalet bör ligga på att diskutera elevernas tankar och reflektioner om boken (Utbyta entusiasm, utbyta ”frågetecken” (svårigheter), utbyta kopplingar (upptäcka mönster). Genom denna metod tränar eleve denna metod tränar eleverna också på att vara en god lyssnare. Metodens syfte är att skapa en diskussion kring boken eller texten i syfte med att utveckla läsförståelsen samt intresse kring läsning.

Speciella tider för läsprojektet

Läsning under detta läsår kommer att kontinuerligt genomsyra de olika ämnena i skolundervisningen på olika sätt. I elevernas skolschema finns det fasta lektioner för bokläsning. Skolan kommer att ha en kick off av projektet torsdag den 25 augusti i gympahallen!
Vecka 46 kommer vi att ha en läsvecka med olika aktiviteter i samband med bokveckan som är på nationell nivå. Vi kommer att ha ett författarbesök på skolan. En lästävling sker under höstterminen och vårterminen där fina priser tilldelas

Skolbiblioteket

Alsalam skolan jobbar succesivt med att utveckla och förnya skolbiblioteket. Skolan satsar mer på att köpa in nya böcker och även att ha en biblioteksansvarig i biblioteket. Detta för att eleverna på skolan ska lätt kunna låna böcker på skolan samt att deras nyfikenhet till biblioteket ska öka.

Kommentarer inaktiverade.