Välkommen till Fritids

 
Verksamhetsplan för fritids 2013/2014

Våra mål för verksamheten på Alsalamskolans fritidshem tar utgångspunkt i skolverkets allmänna råd för fritidshem 2007.

”Skolbarnsomsorgens uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utveckling.”

”Skolbarnsomsorgen skall utgå från varje barns behöv. Barn som av fysiska psykiska eller anda skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall ges den omsorg som deras speciella behöv kräver.”

”För bedrivande av skolbarnomsorg skall det finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses…”

Vi har för närvarande 37 barn inskrivna på fritids men vi har ca 28 barn i verksamhet varje dag. Barnen har väldigt skiftande tider på fritids och avlöser varandra, vilket för att verksamheten måste anpassas efter relativt korta vistelsestunder.

Målet är att göra denna vistelsetid, mellan skolslut och hemgång, så meningsfull, innehållsrik, och rolig som möjligt.

Efter att ha observerat barnen båda under skoltid och på fritids, känns det angeläget att bygga verksamhet på träning i social kompetens, samarbete och egen utvekling, samtidigt som det är viktigt att fånga upp barnens egen initiativ.

Hur når man detta?

För att nå våra mål, tror vi att det är viktigt att vi lyssnar till barnens idéer, vad de vill göra för aktiviteter, vad de tycker är roligt och utgå utifrån det så mycket som möjligt. Vi tycker också att barnen själva ska får vara med och tycka till om hur de vill att fritids ska vara, båda när det gäller trivsel och hur man är mot varandra etc.

Det är också viktigt att vi som personal tillrättavisar barnen då de hamnar i konflikter med varandra. Detta genom aktiva samtal.

När det gäller social kompetens och samarbete tränas detta genom den ”fria” och organiserade leken även genom skapande verksamhet, sällskapsspel, och andra gemensamma aktiviteter.

Vår tanke är att ha 1-2 temaveckor under läsårets terminer. Under dessa veckor kommer det introduceras pyssel som har med temaveckorna att göra.

Vi kommer också att genomföra olika leker, där vi lägger stor vikt på att de ska samarbete. Utöver detta kommer det att finnas tid för spontana aktiviteter som exempelvis fri lek samt sällskapsspel, bygga med lego, måla, pyssla, m.m.

Vi kommer även tillbringa tid ute, i närheten av skolan. Då ordnade aktiviteter kommer att hållas. Under nästa läsår kommer lovens aktiviteter styras till viss del av antal barn vi kommer att ha hos oss. Vi har som mål att få kunna utföra sådant som tar lite längre tid, exempelvis bakning, utflykt till närliggande områden m.m.

Aktiviteter under läsåret kommer att grundas i samarbetsövningar och värdegrundstänkande. Det finns oändligt många varianter av varje lek. Vårt mål är att barnen ska kunna utöva dem på egen hand, efter att ha lärt sig dem på fritids.