Skolans dokument

Likabehandlingsplan, Fritidshem 2016-2017
Trygghetsplan 2016-2017
Krisplan för Alsalamskolan
Riktlinjer för hantering av smittförande avfall inom skolhälsan

Trivsel och Ordningsregler

Rutiner när elev inte följer skolans ordningsregler
Kameraövervakning inomhus i skolor
Information om skolplikt
Till alla vårdnadshavare angående skolskjuts
POLICY-RÖRANDE-SNÖ

Förväntansdokument inför läsåret 2015-2016

Ni kan förvänta er av oss vuxna på skolan:
• Att vi arbetar för att alla elever ska trivas och känna sig trygga i skolan.
• Att vi agerar kraftigt och direkt mot kränkande behandling, som t ex mobbing, våld och fula ord.
• Att vi skapar förutsättningar för att ditt barn ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som finns i läroplanen.
• Att vi har ett demokratiskt synsätt och lyssnar på ditt barns åsikter.
• Att vi håller kontakt med hemmet och har en öppen dialog med er. Ni vårdnadshavare får regelbundet information från skolan.
• Att vi ger ditt barn ökat ansvar med stigande ålder.
• Att vi ser till att skolans regler och konsekvenser på regelbrott följs.

Vi förväntar oss av dig som elev:
• Att du gör ditt bästa.
• Att du är med och skapar arbetsro för alla.
• Att du visar respekt mot alla elever och vuxna på skolan och att du är en bra kompis.
• Att du kommer i tid och med rätt utrustning, så att vi kan starta våra aktiviteter tillsammans.
• Att du gör dina läxor och ansvarar för att viktig information kommer till och från hemmet.
• Att du är rädd om våra gemensamma saker på skolan.
• Att du följer skolans regler.

Vi förväntar oss av dig som vårdnadshavare:
• Att du har huvudansvaret för ditt barns uppfostran, uppträdande och beteende.
• Att du ser till att ditt barn får tillräckligt med sömn, har ätit frukost och kommer i tid till skolan med rätt utrustning.
• Att du håller kontakt med skolans personal och har en öppen dialog med oss. Lita på oss, vi ser ditt barn i andra sociala sammanhang än du.
• Att du tar del av den information som skolan förmedlar samt skickar tillbaka svarslappar i tid.
• Att du är delaktig i ditt barns vardag i skolan genom föräldramöten, utvecklingssamtal och besök.
• Att du låter ditt barn vara hemma vid sjukdom och att du anmäler det till skolan. Telefon vid sjukanmälan: 019-12 31 46, eller SchoolSoft.
• Att du ansöker om ledighet hos mentor eller klasslärare i god tid om ditt barn behöver vara ledigt. Skolan kan inte medge ledighet i mer än tio dagar per läsår.
• Att du pratar gott om skolan inför barnen.
• Att du regelbundet tar del av den information om närvaro, uppgifter och annat som meddelas via SchoolSoft.

Skolans trivselregler

På Alsalamskolan arbetar alla tillsammans för en bra arbetsmiljö.

• Vi respekterar varandra och behandlar varandra på ett bra sätt.
• Vi använder ett vårdat språk.
• Vi respekterar tider.
• Vi ger andra och oss själva arbetsro.
• Vi är rädda om skolan, vår egen och andras egendom.
• Vi tar av oss ytterkläder och ytterskor i klassrummen och matsalen.
• Vi strävar efter en godisfri miljö och avstår från att tugga tuggummi på lektionstid och vi äter inte godis under skoltid.
• Mat och dryck intas i matsal och café.
• Vi avstår från att använda tobak.
• Vi låter bli att kasta snö under skoldagen.
• Vi använder hjälm under skoltid när vi åker skateboard, inlines och cykel.
• Våra elever får inte lämna skolans område om det inte är överenskommet med en vuxen.

Konsekvenser

Om ovanstående inte följs blir konsekvensen i första hand samtal med eleven och därefter kontakt med vårdnadshavare.
Om det inte skulle räcka:
Vårdnadshavare kallas till skolan för samtal med mentor eller klasslärare. Eventuellt upprättas en handlingsplan.
Vårdnadshavare och eleven kallas till skolan för samtal med rektor och eventuellt kurator.

För högstadiet gäller att för sen ankomst gäller återläsning efter 30 minuters frånvaro. Denna återläsning görs utanför skoltid och efter överenskommelse med mentor.

Om en elev använder mobiltelefonen på ett sätt som bryter mot ovanstående regler, har lärare rätt att ta telefonen i förvar. Vårdnadshavare kontaktas.

Om någon genom oförsiktighet förstör eller tappar bort skolans egendom, är man skyldig att ersätta det man förstört eller tappat bort.

Nolltolerans mot våld

Vi tolererar inte någon form av våld på skolan. Alla incidenter, tex slagsmål, får följande konsekvenser: I första hand sker samtal med mentor eller klasslärare och vårdnadshavare kontaktas. Om eleven bryter mot denna regel vid upprepade tillfällen sker samtal med vårdnadshavare och rektor och eleven kan komma att stängas av från undervisningen under en eller ett par dagar.

Kränkande behandling

Vi tar avstånd från alla former av kränkande behandling. Vill du läsa mer, se likabehandlingsplanen som finns på vår hemsida, www.alsalam.se.

Ordningsregler för skolskjuts

• Vi äter eller dricker ingenting på skolbussen.
• Man sitter på sin egen plats under hela bussturen med säkerhetsbältet fastspänt.
• Man pratar med den som sitter bredvid och håller sig till en normal samtalston.
• Samma förväntningar gäller på skolbussen lika väl som i skolan.

De elever som åker stadsbuss till och från skolan representerar skolan och förväntas uppträda på ett sätt som inte kan ge skolan eller våra elever dåligt rykte.

Konsekvenser om man bryter mot dessa regler:

Den elev som inte följer dessa regler varnas av rektor och vårdnadshavare meddelas. Efter tre varningar stängs eleven av från skolbussen under resten av terminen och vårdnadshavare ansvarar för elevens transport till och från skolan. För elever som åker stadsbuss gäller samma varningssystem, efter tre varningar dras busskortet in och vårdnadshavare ansvarar för elevens transport till och från skolan.

Kommentarer inaktiverade.