Välkommen till Klasser


FSK

Förskoleklassen är en skolförberedande verksamhet och vi vill fokusera på att få barnet tryggt både individuellt och i grupp. Vi blandar teoretiskt arbete med praktik, lek, verklighet och fantasi.

I nära samarbete med föräldrar vill vi främja barnens sociala utveckling. Vi vill stimulera till samarbete och till problemlösning. Leken i alla dess former har stor betydelse i vår verksamhet och särskilt under de tidiga skolåren för att eleverna ska tillägna sig kunskap. I leken lär sig barnen att bearbeta problem och att lösa konflikter. Genom språkutvecklande och läs- och skrivförberedande övningar samt matematik vill vi förbereda barnen inför skolår 1.

Vi använder utomhusmiljön som ett stort klassrum, vi har en utedag varje vecka då vi lär oss om växter, djur, allemansrätt, natur och miljö. Syftet är att på ett fantasifullt, lekfullt och naturligt sätt lära barnen om natur och kretslopp och därmed bli medveten om sin egen delaktighet i kretsloppet.

Kursplaner


Åk1

I årskurs 1 vill vi göra undervisningen lustfylld och hoppas att eleverna trivs i skolan.

Vi arbetar mycket med det sociala samspelet och tror att eleverna utvecklas på flera plan när de är i skolan. Ämneskunskaperna är också viktiga och vårt mål är att eleverna ska ha nått till alla målen i kursplanen.

Kursplaner


Åk2

Kursplaner


Åk3

I vår klass respekterar vi varandra och låter alla vara med. Vi lyssnar när andra pratar och behandlar andra som vi vill bli behandlade själva.

Kursplaner


Åk4

Vi arbetar tillsammans för att få en bra arbetsmiljö i klassen, där alla kan både jobba enskilt och samarbeta på ett bra sätt. Vi respekterar varandra och behandlar andra som vi själva vill behandlas.

Kursplaner


Åk5

Kursplaner


Åk6

Kursplaner


Åk7

Kursplaner


Åk8

Kursplaner


Åk9

Kursplaner


Träslöjd


Textilslöjd


FBK