Digitalisering

Alsalamskolan har påbörjat ett långgående projekt inom digitalisering. Syftet med projektet är att utveckla skolan, medarbetarna och elevernas förmåga och kunskaper i den allt mer digitaliserade samhällsmiljön för att möta de nya kunskapskraven i läroplanerna samt utveckla skolverkets tankar kring datorer och andra digitala hjälpmedel i skolan. Målet med hela projektet är att stärka och utveckla de digitala färdigheter som varje individ har på Alsalamskolan.

Projektet förväntas ta tre år under vilket delar implementeras och utvecklas för att nå total implementering under vårterminen 2021. Då ska skolan vara helt digital och elevernas miljö kommer vara i princip helt pappersfri och all kommunikation sker digitalt.

Under höstterminen 18 har projektplanen antagits och utvecklats till att börjat långsiktigt implementeras i skolmiljön först på organisationsnivå för att därefter komma ner på grupp och individnivå.

Comments are closed.