Rastaktiviteter

Alsalamskolan satsar på organiserade rastaktiviteter. Det är frivilligt för eleverna att delta och det finns alltid minst en pedagog med som ansvarar för aktiviteten, uppmuntrar och förklarar. Dagens aktivitet gick ut på att ha uppdelade grupper där de lekte bland annat dragkamp och Ormen.

Så här står det i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) om skolans uppdrag:

”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.”

/Lenia Fatah
föreståndare på fritidshemmet

Comments are closed.