logo
Webmail

Förberedelseklass

Mottagande Nyanlända elever 

Kartläggning (bedömning av nyanländas skolbakgrund, språk, tidigare erfarenheter och kunskaper – placering i årskurs och undervisningsgrupp – prioriterad timplan – studiehandledning på modersmålet – undervisning – undervisningsgrupp – behov av extra anpassningar eller särskilt stöd) – Övergången från fbkl till ordinarie undervis-ningsgrupp – Rutin för Kvalitetsarbetet kring mottagandet (rektor) – Kompetens-utveckling av personalen

Mottagande och Riktlinjer

Nya elever på skolan placeras och följer i de flesta fall en åldersadekvat placering i undervisnings-grupp (årskurs och klass). Rutiner för mottagande, skolgång och undervisning för nyanlända elever på Alsalamskolan i Örebro är att alla barn och ungdomar oavsett ursprung, så snabbt som möjligt, ska integreras i den ordinarie verksamheten med början i de praktiska ämnena kombinerat med språkstöd övrig undervisningstid.

Alla elever ska redan från start ha sin grundplacering och normala tillhörighet i en undervisnings-grupp/klass även om skolgången initialt och tillfälligt bedrivs i någon form av särskild under-visningsgrupp eller förberedelseklass.

Huvudmannen har ansvar för att alla barn och ungdomar får lika möjligheter till utbildning, oavsett bakgrund.

Skollagens definition av nyanlända elever – Skollagen 3 kap. 12 a-e §§

För att tillhöra gruppen nyanlända elever i enlighet med skollagens definition ska barnet ha varit bosatt utomlands och numera vara bosatt i landet. Barnet ska ha påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.

Barn som anlänt till Sverige innan deras skolplikt inträder omfattas inte av skollagens definition, till exempel ett barn som ska börja i förskoleklass. Inte heller barn som lämnat Sverige efter en tids skolgång här och senare under sin skolgång återvänder omfattas av definitionen. Även om en enskild elev inte omfattas av skollagens definition av nyanlända elever ska hon eller han ändå få ta del av de insatser som nyanlända elever har rätt till, om det behövs i det enskilda fallet. Det avgörande ska vara den enskilda elevens behov och om barnets situation är jämförbar med en nyanländ elevs. Det viktiga är att säkerställa att varje enskilt barn som anländer till Sverige får bästa möjliga förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål.

Rätt till utbildning för vissa barn utan skolplikt

Barn i åldrarna 7–16 år som är bosatta i landet har som huvudregel skolplikt och har rätt till utbildning. Med bosatt i landet avses i skollagen den som ska vara folkbokförd i Sverige. Vissa barn som inte är folkbokförda, ska ändå anses som bosatta i landet. Barn som anses bosatta i landet utan att vara folkbokförda har inte skolplikt, men de har samma rätt till utbildning i de obligatoriska skolformerna som skolpliktiga barn. Det gäller asylsökande barn, barn med vissa tidsbegränsade uppehållstillstånd, barn som har rätt till utbildning till följd av EU-rätten, barn som är familjemedlem till en person som tillhör en främmande makts beskickning och barn som vistas i landet utan stöd av myndighetsbeslut eller författning.

Nyanlända barn och ungdomar

När barnet/ungdomen kommer till Örebro får kommunens samordnare för nyanlända elever vetskap om dem genom:

 • Avisering från migrationsverket, åldrarna 3-18 år
 • Aviseringar från integrationsenheten
 • Avisering från god man
 • Skolpliktsbevakning
 • Egen kontakt med skolan

Föräldrar som vill välja en fristående skola kontaktar Alsalamskolan för att ansöka om plats för sitt barn.

Mottagningssamtal i grundskola

Mottagningssamtalet syftar till att ge skolan ett bra underlag för att planera och förbereda för en god skolgång för eleven. Samtalet sker med tolk på elevens modersmål om det är ett behov. Under mottagningssamtalet i grundskolan är ansvarig pedagog, den blivande klassläraren eller läraren i förberedelsegrupp med. Under samtalet frågas det om elevens intressen och förmågor, tidigare betyg, andra intyg från hemlandet. Eleven och vårdnadshavare ges möjlighet att fritt ställa frågor och diskutera förväntningar och funderingar om skolgången.

Under mottagningssamtalet i grundskolan sker följande

 • Information om skolsystemet – förskoleklass, 9-årig grundskola och gymnasieskola med olika program samt kursplaner och betygssystem.
 • Information om rätten till att välja grundskola inom kommunen utifrån att det finns plats.
 • Eleven och vårdnadshavare får svara på några frågor om modersmål, skolbakgrund, simkunnighet, allergi, hälsoundersökningar och tillåtande av fotografering.
 • Vårdnadshavare fyller i en blankett om inflyttning till kommunen.
 • Vårdnadshavare fyller i blanketten Kontaktuppgift för krissituation.
 • Erbjudande om att söka modersmålsundervisning ges.
 • Vid behov fylls blankett om specialkost i.
 • Praktisk information om skoltider, schema, information om lovdagar, sjukfrånvaroanmälan, skolförsäkringar, skolmat, läromedel, studiehandledning och skolans övriga rutiner ges.
 • Elever får efter beslut tillgång till eget busskort från och med åk 6 i grundskolan.

Skolstart

Skolstartens upplägg varierar beroende när på terminen och under läsåret den äger rum. Vanligtvis är att skolstart för nyanlända elever i grundskolan sker på första vardagen i veckan varannan vecka och att samtalsstrukturen är den samma.

På Alsalamskolan arbetar vi med nyanländas mottagande och skolgång utifrån följande rutiner:
FILMER om skolan och om NYANLÄNDAS SKOLGÅNG:

Inledning-introduktion:

https://www.youtube.com/watch?v=VugKcwWKFUg

Del I:

https://www.youtube.com/watch?v=foF79Ge-KXs

Del II:

https://www.youtube.com/watch?v=3sd2z_P_oYY

(Ta god tid på dig när du ska titta på dessa filmer)

Filmerna finns att hämta på YouTube.

Film om den svenska SKOLAN:

https://www.youtube.com/watch?v=CPQk4PGhq2g     (svenska)

https://www.youtube.com/watch?v=9EsXa7D1kzw       (arabiska)

Nyanlända elevers Utbildning och lärande – Skolverkets Allmänna Råd (SKOLFS 2016:2)

En framgångsfaktor är att rektorn tar ett tydligt ansvar som pedagogisk ledare för undervisningen i förberedelseklassen.

Rektorn behöver ha rutiner för att säkerställa att elever i förberedelseklass så snart som möjligt på heltid kan delta i undervisningen i sin ordinarie undervisningsgrupp.

Undervisningen i förberedelseklassen i ett ämne ska upp-höra så snart eleven bedöms kunna följa undervisningen i det ämnet i den ordinarie undervisningsgruppen.

Undervisningsgrupp –  Organisera, planera och genomföra undervisning utifrån kartläggningen 

Begreppet undervisningsgrupp syftar i det här materialet på både den ordinarie undervisningsgruppen och förberedelseklassen. Undervisningsgrupp ska inte förväxlas med begreppet särskild undervisningsgrupp, som är en form av särskilt stöd i de obligatoriska skolformerna.

Rektorn avgör hur undervisningen av nyanlända elever organiseras på lämpligaste sätt på skol-enheten. Hon eller han kan till exempel ha beslutat att en elev delvis ska få undervisning i en förberedelseklass. Vad som avses med ”delvis” är inte närmare reglerat. Det kan dock vara lämpligt att den nyanlända eleven följer minst ett, gärna flera, ämnen med sin ordinarie undervisningsgrupp.

Det kan också behöva övervägas om det är det bästa för en elev att läsa delar av ett eller flera ämnen med sin ordinarie undervisningsgrupp. Vilket eller vilka ämnen, eller delar av ämnen, eleven följer med sin ordinarie undervisningsgrupp beslutar rektorn om mot bakgrund av resultatet från den inledande bedömningen. Det är däremot inte tillåtet att en elev får all sin undervisning i för-beredelseklassen.

När eleven deltar i undervisningen med den ordinarie undervisningsgruppen möjliggör det delaktighet. Undervisningen för nyanlända elever ska, precis som för alla elever, följa läroplanen och kursplanerna för aktuell skolform. Undervisningen behöver utgå från de fem centrala områdena för en strukturerad undervisning: planering, genomförande, kunskapsbedömning och betygssättning, uppföljning och dokumentation.

Prioriterad timplan

Prioriterad timplan innebär att en nyanländ elev i grundskolan får ges mer undervisning i svenska eller svenska som andraspråk än övriga elever i samma årskurs hos huvudmannen genom en omfördelning av den undervisningstid huvudmannen beslutat om.

Kompetensutveckling för att utveckla arbetet med nyanlända elever 

Huvudmannen ska se till att personalen vid skolenheterna ges möjligheter till kompetensutveckling och har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för skolväsendet.

Rektor har ansvar för att personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter. Lärare och övrig skolpersonal kan behöva kompetensutveckling för att kunna utveckla och förbättra arbetet med nyanlända elever för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål. Alla lärare kan behöva kompetensutveckling om till exempel bedömning och uppföljning av nyanlända elevers kunskaper, andraspråksinlärning samt språk – och kunskaps ­ utvecklande arbetssätt i skolans alla ämnen.

Även möjligheter till erfarenhetsutbyten mellan skolor och kollegialt lärande kan vara viktiga delar i kompetensutvecklingen.

Utöver detta kan studiehandledare på modersmålet och modersmålslärare behöva kompetens-utveckling om det svenska skolsystemet samt skolans värdegrund och kunskapsuppdrag. Det kan även finnas behov av kompetensutveckling för elevhälsan, lärare och övrig skolpersonal om till exempel traumatiserade barn och hedersbegreppet.

Elever som inte har uppnått de lägsta kunskapskraven

En elev som inte har uppnått de lägsta kunskapskraven när skolplikten upphör har rätt att slutföra utbildningen. Eleven kan också välja att ta steget till gymnasieskolans introduktionsprogram. Det är eleven som väljer om eleven ska gå kvar i grundskolan eller påbörja en introduktionsutbildning inom gymnasieskolan.

Lagrum nyanlända

Skollagen 3 kap. 12 a-e§§ och prop. 2014/15:45 s. 21

Skollagen 7 kap. 2-3§§ och Skollagen 29 kap. 2§

Utlänningslagen 2005:716

Skolförordningen 4kap. 1a§ Asylsökande barn

Skollagen 1kap. 10§ Barnens bästa

Litteratur

Skolverkets Allmänna Råd med kommentarer; Utbildning för nyanlända elever