Förskoleklass

Förskoleklass

På Alsalamskolan har vi två förskoleklasser, FSK A och FSK B. 

Vi har förskoleklassverksamhet 08.10-12.15.

Varje dag har vi samling med språklek som utgår från Bornholmsmodellen samt mattelek utifrån boken Favorit matematik.

Varje vecka gör vi en halvdags skogsutflykt. Vi använder oss av skogens naturliga resurser i barnens språk-, matte- och motorikutveckling.

Vi har även idrott en gång i veckan.

 

FÖRSKOLEKLASSENS MÅLSÄTTNING

I förskoleklassen strävar vi efter att:  

  • varje elev utvecklar självständighet och förmåga att fungera enskilt och i grupp, att förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.
  • stimulera varje elevs utveckling utifrån dennes förutsättningar och på bästa sätt förbereda inför det fortsatta lärandet.
  • utveckla ett förhållningssätt som främjar elevernas kreativitet, nyfikenhet, självförtroende och deras vilja att pröva egna idéer och lösa problem.

 

FÖR ATT NÅ DENNA MÅLSÄTTNING ARBETAR VI MED

Samling

I samlingen får eleverna träna på att lyssna aktivt, vänta på sin tur, våga prata inför grupp och ta hänsyn till andra. Eleverna får också träna på att ta emot instruktioner och genomföra dessa.

Arbetspass

Under våra arbetspass stimulerar vi elevernas kreativitet och nyfikenhet. Vi låter eleverna pröva på olika inlärningsstilar och strävar efter att ta tillvara på elevernas tankar och idéer för att skapa en mångfald i lärandet.

Mattelek

Genom diskussioner, praktiskt material och problemlösning arbetar vi i förskoleklassen för att stimulera och utveckla barnens matematiska tänkande.

Vi går igenom tal/antal, olika räknesätt, tid, längd, geometri/rumsuppfattning, vikt/volym, statistik. Detta på en nivå anpassad för förskoleklassen med materialet Favorit matematik. Vi har även ute-matte, där barnen får jobba med enkla problemlösningar.

Språklek

I förskoleklassen arbetar vi efter Bornholmsmodellen som är ett systematiskt upplagt program för att stimulera och utveckla barns språkliga medvetenhet före läsundervisningen.

Lek, musik och skapande verksamhet

ingår i verksamheten som väsentliga delar i det aktiva lärandet för att tillvarata på elevernas lust och nyfikenhet. Leken utvecklar elevernas sociala kompetens på ett naturligt sätt i samspel med andra.

Rörelse, inne och ute

Utevistelse och idrott är regelbundna inslag i verksamheten då rörelse och fysisk aktivitet bidrar till att stärka elevernas självkänsla och kroppsuppfattning. Det har dessutom en positiv effekt för inlärningen.

Sociala färdigheter

I dagens alla moment tränas de sociala färdigheterna: verbal konflikthantering, att lyssna – förstå – utföra – avsluta, vänta på sin tur och hjälpa varandra. Vi lägger stor vikt på självständighetsträning, initiativförmåga och ansvarstagande.