Fritidsverksamheten

Välkommen till Fritidshemmet på Alsalamskolan

Verksamhetsbeskrivning för fritidshemmet läsåret 2017/2018

Våra mål för verksamheten på Alsalamskolans fritidshem tar utgångspunkt i läroplanen och skolverkets allmänna råd för fritidshem 2011.

”Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. I fritidshemmet har begreppet omsorg en pedagogisk betydelse. Elevernas utveckling ska ses som en helhet och i undervisningen ska omsorg och lärande integreras. Fritidshemmet skall utgå från varje barns behov. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver.”

”För bedrivande av fritidshem skall det finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.”

Vi har för närvarande 32 barn inskrivna på fritidshemmet och därav har vi ca 27-29 barn i verk-samhet varje dag. Barnen har skiftande närvarotider på fritids, vilket gör att verksamheten måste anpassas och planeras efter barnens tider på fritidshemmet. Målet på fritidshemmet är att göra denna vistelsetid, mellan skolslut och hemgång, så meningsfull, innehållsrik, och så rolig som möjligt. Vi lägger stor vikt på social kompetens, samarbete och egen utveckling samtidigt som det är viktigt att fånga upp barnens eget initiativ.

Enligt läroplanen skall fritidshemmet följa upp skolans undervisning vilket vi har planerat in i fritidsverksamheten där vi framöver kommer att samarbeta med förskoleklassen och år 1-3 i skolan. På fritids tar vi upp de olika teman som eleverna får lära sig under veckan de olika klasserna. Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov och intressen.

Undervisningen syftar till att främja elevernas kunskap, fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse, skapande, uttrycksformer och med utforskande samt praktiska arbetssätt.

Språk och kommunikation

Skolan och fritidshemmets viktigaste område är att arbeta med elevernas språkliga utveckling och förmåga att tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang. Vi ser det som en röd tråd genom alla aktiviteter som vi arbetar med i fritidshemmet. Vi vill att eleverna ska träna att samtala och lyssna men också ställa frågor, träna sig att argumentera och föra fram olika åsikter. Det gör vi även genom att föra in olika texter och uppmuntra till läsning.

Hur når man detta?

För att nå våra mål stävar vi efter att samarbeta med barnen och lyssnar till deras idéer, det vill säga vad det är för aktiviteter de vill göra och vad de tycker är roligt. Detta skall vara inom ramen för lärande där vi utgår ifrån vad det är för syfte med aktiviteten och vad barnen lär sig av dem. På fritidshemmet jobbar vi med att barnen ska få vara med och tycka till om hur de vill att verksamheten ska vara, både när det gäller trivsel och hur man ska vara mot varandra. När det gäller påverkan av verksamheten så har vi fritidsråd 2 ggr i månaden. Vi jobbar mycket med elev inflytande och tycker att det är viktigt att lyssna till eleverna. Våra elever på fritidshemmet får skriva på en lapp om hur de vill att fritidshemmets verksamhet skall vara och vad de tycker om att få göra på fritidshemmet, därefter får de lägga in lappen i en låda och sedan drar vi upp varje lapp och läser upp det för gruppen, därefter röstar vi tillsammans på vad de ska bli. Detta moment försöker vi få till vid samlingen eller så skriver vi upp vilken dag vi ska ha möte med barnen i grupp, oftast delas barnen upp i tre grupper.

Samarbeta och hantera konflikter

Eleverna ska också utveckla förmågan att samarbeta och hantera konflikter på ett konstruktivt sätt och öva sig när det gäller sociala normer och värden. I fritidshemmet finns många till-fällen till att använda aktuella situationer för lärande om hur man på ett konstruktivt och respektfullt sätt löser bråk och konflikter. Här tränas även språket och förmågan att resonera och argumentera med andra när man har olika ståndpunkter.

När det gäller social kompetens och samarbete tränas detta genom den ”fria” och organiserade leken men även genom skapande verksamhet, sällskapsspel, och andra gemensamma aktiviteter. Vår tanke är att ha 2-3 temaveckor under läsårets terminer. Under dessa veckor kommer det introduceras aktiviteter som har med temaveckorna att göra. Vi kommer också att genomföra olika lekar, där vi lägger stor vikt på att träna samarbete. Utöver detta kommer det att finnas tid för spontana aktiviteter som exempelvis fri lek samt sällskapsspel, bygga med lego, måla, pyssla, m.m.

Elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra övas genom lek, rörelse och skapande. Vi arbetar med estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. Därför kommer vi i undervisningen att tillbringa tid i idrottshallen och vara ute i närheten av skolan.

Vi har som mål att få kunna utföra aktiviteter som tar lite längre tid, exempelvis bakning, utflykt till närliggande områden m.m. Aktiviteter under läsåret kommer att grundas i sam-arbetsövningar och värdegrundstänkande. Det finns oerhört många varianter av varje lek. Vårt mål är att barnen ska kunna utöva dem på egen hand, efter att ha lärt sig dem på fritids.

I vår arbetsplan har vi som ett av målen att ”Alla barn ska kunna hitta en plats för lugn och ro vid behov” och för att uppfylla det har vi ett skapat ett rum där barnen kan finna lugn och ro.

Vi vill även notera att det är viktigt för oss att få hålla god kontakt med er föräldrar som har barn på fritidshemmet och att vi får återkoppling så fort ni fått någon information av oss. Ni som vårdnadshavare får information om fritidshemmet och dess verksamhet genom att få brev hemskickat på e-mail adressen som vi fått in av er. Annan allmän information och fotografering på barnen lägger vi ut på skolans hemsida www.alsalam.se. (Gäller ej de som ej gett samtycke)

Vid frågor kring fritidshemmet var vänligt kontakta receptionen så blir du hänvisad vidare. (019-12 31 46)

Föreståndare för fritidshemmet