Enkätundersökning

Vårdnadshavare för elever i förskoleklasser och för barn som går på fritids ombeds att delta i vår enkätundersökning. Ni kommer få en länk skickad till er via SMS och vi önskar då att ni går in på länken och svarar på frågorna.

Denna enkät tar inte mer än 5 minuter. Vi uppskattar verkligen att ni ställer upp på detta.


Enkätundersökning

Alrisalah Skandinaviska Stiftelse/Alsalamskolan/Alsalam fritidshemmet

Örebro

Inledning

Bakgrund

Alsalamskolan har beslutat att elevernas upplevelse av sin skola ska följas upp varje år under april månad genom attitydundersökningar via elevenkäter.

Eleverna i årskurs F-9 besvarar olika enkäter. Skolinspektionens enkätformulär ligger till grund för de två elevenkäterna. Frågorna i enkäterna inriktar sig bland annat på elevernas upplevelser av sin skola, hur de uppfattar samspelet med sina lärare och kraven och stödet från skolan samt förutsättningar för inlärning såsom studiero och lust att lära.

Rektor, lärare och eleverna har medverkat i arbetet med att ta fram enkäterna för eleverna har bidragit med synpunkter på frågor, och justerades utifrån deras synpunkter.

Syfte

Syftet med elevenkäterna är att ge en övergripande bild av hur eleverna upplever sin skola och dess lärmiljö, samspelet med sina lärare och kraven och stödet från skolan samt förutsättningarna för inlärning som studiero och lust att lära. Syftet är också att resultatet från enkätundersökningarna ska fungera som ett underlag i verksamheternas systematiska kvalitetsarbete. Enkätresultaten fungerar som ett komplement till kunskapsresultaten för att bedöma utbildningens kvalitet.

Uppföljning av mål

Enkätundersökningarna ger skolledningen och lärare samt huvudmannen på olika nivåer information om hur eleverna upplever kvaliteten på sin skola.

Skolledningen, lärare och huvudman får del av resultaten efter enkätperiodens slut i form av rapport i form av statistiska sammanställningar. Dessa resultat ska användas för att analysera resultat och besluta om insatser och enkätsvar ska också användas som underlag för förbättringsinsatser. Huvudmannen kommer att följa upp enkätresultaten i samband med arbetet för det systematiska kvalitetsarbetet. Elevenkäterna och dess resultat kommer också att användas som ett underlag för att bedöma huruvida de nationella målen uppfylls.

Undersökningen kommer att ge möjlighet att bedöma delar av måluppfyllelsen och fatta beslut om åtgärder och prioriteringar. Huvudmannen har beslutat om följande mål direkt riktade mot skolan:

 1. Alla elever ska ha samma möjligheter att nå utbildningens mål (likvärdighet)
 2. Alla elever ska nå utbildningens mål och utvecklas så långt som möjligt (måluppfyllelse)

Skolenkätsresultatet och kvalitetsrapporten ska publiceras i slutet av läsåret 2017-2018.

Metod och material

Enkäternas målgrupper

Riktar sig till alla elever på Alsalamskolan i årskurs F-9 och fritidshemmet.

Enkäternas utformning

Föräldraenkät till fritidshemmet för elever i årskurs F-5 utformas i typ av 14 frågor och omfattar fyra område:

 1. Aktiviteter och lärande
 2. Trygghet och trivsel
 3. Inflytande
 4. Övriga frågor

Enkäten för föräldrar till förskoleklassens elever utformas i typ av 18 frågor och omfattar 6 områden:

 1. Stimulans
 2. Anpassning efter elevens behov 
 3. Arbetsro
 4. Fritidsaktiviteter
 5. Trygghet
 6. Förhindra kränkningar

Enkäten till årskurs F-2 utformas i form av ”emojis” (bilder) som passar deras ålder och består av fem områden som inkluderar ca 23 frågor:

 1. Kunskap och lärande
 2. Delaktighet och inflytande
 3. Bemötande
 4. Trygghet och trivsel
 5. Övergripande och nöjdhet.

Enkäten till årskurs 3 utformas i typ av 21 frågor och omfattar 4 områden:

 1. Trygghet och trivsel
 2. Lärandet
 3. Inflytande
 4. Fritidsaktiviteter

Enkäten till årskurs 4, 5 och 6 utformas i typ av 24 frågor och omfattar 4 områden:

 1. Trygghet och trivsel
 2. Lärandet
 3. Inflytande
 4. Fritidsaktiviteter

 Enkäten till 7, 8 och 9 utformas i typ av 36 frågor och omfattar 13 områden:

 1. Veta vad som krävs och Tillit till elevens förmåga (Klara av skolarbetet)
 2. Lärandet
 3. Argumentation och kritiskt tänkande
 4. Lust att lära
 5. Tillit till elevens förmåga
 6. Anpassning efter elevens behov
 7. Utmaningar
 8. Grundläggande värden i undervisningen
 9. Delaktighet och inflytande
 10. Ordningregler
 11. Studiero
 12. Trygghet
 13. Förhindra kränkningar

Enkäternas frågor består av påståenden som är indelade i huvudfrågeområden.

Svarsskalan för frågorna är följande för årskurs F-9:

 1. Stämmer helt
 2. Stämmer ganska bra
 3. Stämmer ganska dåligt
 4. Stämmer inte alls
 5. Vet inte

Svarsskalan för frågorna är följande för vårdnadshavaren i fritidshemmet i årskurs F-5:

 1. Ja
 2. Nej
 3. Vet ej

Enkätformulären finns som bilagor.

Datainsamling

Ett webbaserat enkät- och analysverktyg, Google Forms, används vid genomförandet av respektive enkätundersökning för eleverna i årskurs 3-9 och fritidshemmet, för årskurs f-2 används pappersform men inmatas efterhand manuellt i Google Forms.

Enkäterna skickas via ett e-postmeddelande till klassmentorer i respektive målgrupp. Varje enskild elev ska besvara enkäten på eget initiativ, efter uppmaning av lärare eller vid ett avsatt gemensamt tillfälle i respektive undervisningsgrupp. För fritidshemmet skickas enkäten via ett e-postmeddelande till vårdnashavaren i respektive målgrupp. Varje enskild förälder ska besvara enkäten på eget initiativ.

Rapportens upplägg

Enkäterna handlar som nämnt om hur eleverna upplever sin skola och dess lärmiljö, samspelet med sina lärare och kraven och stödet från skolan samt förutsättningar för inlärning såsom studiero och lust att lära:

Veta vad som krävs och Tillit till elevens förmåga (Klara    av   skolarbetet)

En viktig framgångsfaktor för att lyckas i sitt skolarbete är att eleven förstår vad målet med undervisningen är och vad som förväntas för att klara av en uppgift. Vidare har varje elev rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och uppleva den tillfredställelse det ger att göra framsteg och att övervinna svårigheter. Detta leder till att eleven kan känna tilltro till sin egen förmåga. Alla elever ska ges ledning och stimulans för att utifrån sina egna förutsättningar utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. En viktig förutsättning för detta är att eleven känner tilltro till sin förmåga.

Vissa av frågorna från huvudfrågeområden Veta vad som krävs och Tillit till elevens förmåga i enkäten för de äldre eleverna återfinns i enkäten för de yngre eleverna under huvudfrågeområdet ”Klara av skolarbetet”. Att eleverna vet vad som krävs och känner tillit till sin förmåga är viktiga förutsättningar för att eleverna ska klara av sitt skolarbete.

Argumentation och kritiskt tänkande

Skolan ska ansvara för att varje elev efter avslutad skolgång kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska ställningstaganden. Två av frågorna för detta huvudfrågeområde skiljer sig mellan enkäten för de yngre respektive äldre eleverna på grund av anpassning utifrån elevernas olika ålder.

Lust att lära

I läroplanen står skrivet att utbildningen ska främja elevens utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Anpassning efter elevens behov och Utmaningar (Individanpassning)

I läroplanen står skrivet att undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. I Skollagen står skrivet att alla elever ska ges den ledning och stimulans för att utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når kunskapskraven ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre.

Vissa av frågorna från dessa två huvudfrågeområden i enkäten för de äldre eleverna återfinns i enkäten för de yngre eleverna under huvudfrågeområdet ”Individanpassning”. Individanpassningar, vilket innefattar både anpassningar när eleven är i behov av någon form av stöd och när eleven behöver utmanas mer, är nödvändigt för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sitt skolarbete.

Grundläggande värden i undervisningen

Ett av skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter.

Grundläggande värden skolan

Enligt läroplansuppdraget ska skolan förmedla alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta.

Delaktighet och inflytande (Elevinflytande)

I läroplanen står skrivet att undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Genom att delta i planering och utvärdering samt att få välja, utvecklar eleverna sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.

En av frågorna för detta huvudfrågeområde skiljer mellan enkäten för de yngre respektive äldre eleverna på grund av anpassning utifrån elevernas olika ålder. Den avvikande frågan för de yngre eleverna ger samtidigt även en bild av värdegrundsarbetet på skolorna.

Ordningsregler

Läraren ska, enligt läroplanen, tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen och samarbeta med hemmen i elevernas fostran samt klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete.

Studiero

Skollagen fastslår att utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

Trygghet och Förhindra kränkningar (Trygg i skolan)

Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger eleverna trygghet samt vilja och lust att lära. Skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling. Detta ska ske dels genom skolans förebyggande arbete, dels genom att utreda och vidta åtgärder om en elev blir kränkt.

Tre av frågorna från dessa två huvudfrågeområden i enkäten för de äldre eleverna återfinns i enkäten för de yngre eleverna under huvudfrågeområdet ”Trygg i skolan”. Att en skola har ett välfungerande, förebyggande arbete mot kränkningar har en tydlig koppling till att eleverna känner sig trygga på skolan.

Elevhälsa

I skollagen har en samlad elevhälsa införts. Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan kan bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Studie- och yrkesvägledning

Skollagen ställer krav på studie- och yrkesvägledning. Elever ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses.

Nöjd med sin skola

Under detta huvudfrågeområde inryms endast en fråga i respektive enkät men den fyller en viktig funktion som den enda frågan i respektive enkät som ger en bild av elevernas helhetsomdöme om alsalamskolan.

Enkätresultaten

Resultaten från alla enkätundersökningarna redovisas först generellt över hela skolan. Därefter redovisas resultatskillnader över tid, mellan årskurser och slutligen mellan kön. Slutliga rapporten avslutas med en jämförelse av resultaten med resultat från andra skolor.

Comments are closed.