GDPR – policy för behandling av personuppgifter

Inledning

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) började gälla den 25 maj 2018. Denna förordning ersätter bland annat personuppgiftslagen och ställer högre krav på behandlingen av personuppgifter. Bland annat stärks den enskildes rätt kring hur företag behandlar den enskildes personuppgifter. Varje behandling av personuppgifter måste ha en laglig grund.

Vad är en personuppgift?

Med personuppgift menas en identifierad person, eller en identifierbar person. Till exempel namn, bild, andra identifikatorer som medför att det går att identifiera dig.

Hur behandlar Alsalamskolan dina personuppgifter?

De elever som finns inom vår verksamhet registreras i de vid var tid använda digitala system. Dessa digitala system har de nödvändiga säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter för otillåten åtkomst. Endast de personer på Alsalamskolan som behöver åtkomst till personuppgifter kommer åt dessa.

Vilken laglig grund har Alsalamskolan för personuppgiftsbehandlingen om du är elev hos oss?

Nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse Vissa personuppgifter behöver vi behandla för att kunna bedriva skola. Dessa är ditt namn, personnummer, dina betyg, dokumentation kring din kunskapsutveckling, dokumentation kring vissa utredningar vi enligt skollagen är skyldiga att genomföra, närvaronoteringar, dokumentation kring grupptillhörighet, språkval, modersmål, studiehandledning på modersmålet. Vidare kommer vi under vissa förutsättningar även behandla orosanmälningar till socialtjänst.

Samtycke

I de fall Alsalamskolan behandlar personuppgifter som inte är nödvändiga för att bedriva skola kommer vi att be dig eller dina vårdnadshavare om samtycke. Detta kan till exempel vara om vi kommer fotografera dig eller spela in videoklipp.

Kontakter med din hemkommun

Vi kommer behandla ditt namn och ditt personnummer i kontakter med din hemkommun så att din hemkommun kan identifiera dig men även vår rätt att erhålla skolpeng för dig.

Vilken laglig grund har Alsalamskolan för personuppgiftsbehandlingen om du inte är elev hos oss?

Om du inte är elev på Alsalamskolan men ansöker till oss kommer dina personuppgifter behandlas i vårt antagningssystem.

Genom att ansöka till vår skola samtycker du till att vi behandlar de nödvändiga personuppgifterna för detta ändamål. De personuppgifter vi behandlar är, namn, e-postadress, personnummer, telefonnummer och adress. Om du återkallar detta samtycke kommer vi inte längre kunna behandla personuppgifterna vilket medför att du förlorar din plats. Alsalamskolan kommer att skicka viss information och nyhetsbrev till din e-postadress om vår verksamhet. Du har möjlighet att avböja nyhetsbrev i antagningssystemet.

I de fall du varit inskriven elev på Alsalamskolan kommer vi att fortsatt behandla vissa personuppgifter om dig även efter din studietid. Dessa personuppgifter begränsas till ditt namn, personnummer, vilken skola du varit inskriven på och dina betyg. Alla andra personuppgifter kommer vi att radera inom 6 månader efter din sista skoldag oavsett när på året du slutar.

Personuppgifter inom elevhälsan

Inom ramen för elevhälsans arbete registrerar Alsalamskolan vissa känsliga personuppgifter. Dessa kan vara hälsotillstånd, till exempel diagnoser eller andra liknande tillstånd. Dessa uppgifter är särskilt nödvändiga för att vi ska kunna ge dig rätt stöd vid behov.

Alsalamskolan kan också behandla utredningar som är beställda, eller inlämnade, medicinska och/eller psykologiska utredningar, förutsatt att dessa utredningar är särskilt nödvändiga för Alsalamskolan att känna till för att ge dig rätt typ av stöd.

Kameraövervakning

På vår skola har vi övervakningskameror uppsatta inomhus. Om du befinner dig i vår skola kommer du med stor sannolikhet fångas på bild. Vi har kameror i första hand för att förhindra kränkningar mellan elever, men också att förebygga stölder. Kamerorna sitter så till att de bland annat filmar kapprum men också vissa utrymmen där personalen har svårt att kontinuerligt övervaka. Inspelningen sparas upp till 14 dagar. De personuppgifter i form av bild som samlas in och behandlas sprids endast till polismyndigheten vid eventuell stöld eller annat brott. Personalen på skolan går endast igenom det inspelade materialet vid misstänkta kränkningar eller stöld.

Kommer Alsalamskolan behandla dina personuppgifter till något annat?

Alsalamskolan kommer endast, utan undantag, att behandla dina personuppgifter för de skäl, och den lagliga grund, de registreras för.
I de fall vi önskar behandla dina personuppgifter för något annat ändamål, kommer vi utan undantag att be om ditt frivilliga och informerade samtycke till detta. Detta samtycke kan återkallas närsomhelst.

Rättelse av felaktiga personuppgifter Du kan begära att vi rättar en felaktig personuppgifter vi har registrerat om dig. Denna begäran gör du enklast genom att kontakta oss via e-post info@alsalam.se eller kontakta din personliga handledare.

Vilka personuppgifter behandlar vi just om dig?

Du kan begära ett registerutdrag om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Skicka denna begäran till info@alsalam.se. Vi kan dock inte lämna ut uppgifter om någon annan än den registerutdraget gäller, därför behöver en bestyrkt kopia av din legitimation eller att du besöker oss personligen.

Rätt att göra invändningar Du har i vissa fall rätt att invända mot Alsalamskolan behandling av dina personuppgifter.

Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Om du invänder mot behandlingen i sådana fall får Alsalamskolan endast fortsätta att behandla dina personuppgifter om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Ladda ner blankett för samtycke

Comments are closed.