Alsalamskolan behöver omgående uppdatera samtliga elevers kontaktuppgifter till vårdnadshavare på grund av det rådande oron kring COVID19.

Anledning till nedanstående information är att skolan behöver omgående uppdatera samtliga elevers kontaktuppgifter till vårdnadshavare på grund av det rådande oron kring COVID19.

Det är i första hand föräldrarna som har ansvar för ett barns välmående. Barnet är beroende av sina föräldrar när det kommer till tillgång till skola, hälsa- och sjukvård. Samhällets roll är att på olika sätt stödja och komplettera föräldrar i föräldraskapet. Enligt skollagen (1985:1100) § 2 ska skola i samarbete med hemmen ge elever kunskaper och färdigheter samt främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

Alla barn har också rätt till förebyggande hälso- och sjukvård (skolhälsovård) enligt konventionen om barnets rättigheter och skollagen kapitel 14. Skolhälsovården har till ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem.

För att skolan ska kunna göra sitt jobb bra krävs det en hel del förutsättningar och en av dessa är bl.a. rätt kontaktinformation till föräldrar i form av telefonnummer, mail samt regelbundna inloggningar till dem kommunikationsmedel som finns t.ex. SchoolSoft. Ytterligare viktig förutsättning är att föräldrar tar sitt ansvar och svarar på skolans olika förfrågningar gällande elevernas aktuella situation både när det kommer till kunskapsmässiga utvecklingen och dem hälsofrämjande insatserna skolan erbjuder.

När vårdnadshavare inte uppdaterar sin kontaktinformation, svarar på skickade mejl och förfrågningar från skolans personal kan det vara uttryck för omsorgssvikt. Därför behöver skolan ha minst 2 telefonnummer till vårdnadshavare och ni som vårdnadshavare är ansvariga att hålla er tillgängliga när skolan söker er. Om ni som vårdnadshavare inte uppfyller ert ansvar förklarliga skäl blir det underlag för oro för barnets bästa. När ett sådan oro uppstår har skolan ansvar att gå vidare med informationen till andra berörda myndigheter så som polis och socialtjänst. Detta i enlighet med Socialtjänstlag (2001:453) kapitel 14 §1.

Om ni önskar lämna ut telefonnummer till en annan vuxen i elevens närhet t.ex. moster, farbror, farmor osv. krävs det medgivande från personen i fråga samt att personen måste vara minst 18 år gammal.

Klicka här för att komma till formuläret

Comments are closed.