Rekommendation avseende fjärr- eller distansundervisning på gymnasieskola och grundskolans högstadium

2021-03-29

Sammanfattning

Smittspridningen är hög i Örebro län. Smittskyddsläkaren rekommenderar därför att huvudmän för gymnasieskola och grundskolans högstadium fortsatt förlägger del av undervisning som fjärr- eller distansundervisning om det behövs för att lärare och elever ska kunna följa förskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19.

Bakgrund

Folkhälsomyndigheten och regeringen har beslutat att inte förlänga den generella rekommendationen om delvis distansundervisning på gymnasieskolan. Huvudmannen för gymnasieskolan har dock fortsatt möjlighet att besluta om distansundervisning enligt förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Smittskyddsläkarens rekommendationer

Smittspridningen är hög i Örebro län. Smittskyddsläkaren rekommenderar därför att huvudmän för gymnasieskola och grundskolans högstadium fortsatt förlägger del av undervisning som fjärr- eller distansundervisning om det behövs för att lärare och elever ska kunna följa förskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19. Bedömning huruvida distans-/fjärrundervisning behöver bedrivas och i så fall i vilken utsträckning sker således av huvudman och utifrån lokala förutsättningar där det epidemiologiska läget också behöver vägas in. Information om epidemiologiska läget ges i samband med regelbundna avstämningar mellan länets skolchefer och Smittskyddsenheten.

Förebyggande åtgärder och allmänna råd

Skolans huvudmän behöver fortlöpande arbeta med förebyggande åtgärder inom skolan för att bidra till minskad smittspridning av covid-19.

Smittskyddsläkaren vill också påminna om vikten av att Folkhälsomyndighetens allmänna råd följs.

Angående eventuell munskyddsanvändning inom skola hänvisas till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer på www.folkhalsomyndigheten.se Förskolor, skolor och gymnasier

Grundskolor och övriga obligatoriska skolformer

Gunlög Rasmussen

Smittskyddsläkare

Region Örebro län

Comments are closed.