Skolan stänger ner verksamheten

❗️|

Hej,
För kännedom har styrelsen i Skandinaviska stiftelsen för utbildning, som är huvudman för
Alsalamskolan, Alsalam Fritidshem och Förskolan Alsalam, den 25 oktober 2021 beslutat att
omedelbart se över avvecklingen av SSFU:s skol- och förskoleverksamhet. Preliminär sista dag för
SSFU:s utbildningsenheter är 30 november 2021.


Det primära skälet till behovet av att överse nedläggning av skolan är att SSFU blivit systematiskt
missgynnad av privata aktörer. Detta omöjliggör för SSFU att fortsatt bedriva skol- och
förskoleverksamheten. Fundamentala avtal för verksamheten har sagts upp per den 1 december 2021.
Avsedd avveckling är därför brådskande. Externa aktörers agerande förefaller bero på diskriminering
och en generell misstro mot verksamheten som är obefogad.

Ett av skälen till de åtgärder som SSFU utsätts för kan vara att Skolinspektionen beslutade att
återkalla godkännandet att bedriva skolor för en annan stiftelse i Örebro. SSFU har inget att göra med
denna andra stiftelse och tar starkt avstånd från den. Trots det har media sammanblandat uppgifter om
skolorna och det har bland annat publicerats en bild på SSFU:s skola i anslutning till en artikel om den
andra stiftelsens skolor. Den negativa uppmärksamhet som nedstängningen av andra skolor har fått i
media har därför drabbat SSFU och dess skolelever.


SSFU har god ekonomi samt bra elevunderlag, verksamhetslokaler, skolresultat, EHT, EMI och
ledningsförmåga. SSFU följer skollagen, läroplanen, skolförfattningar gällande skolan och uppfyller
såväl utbildningsmål som kunskapskrav. SSFU har genomgått en rad tillsynsärenden som inte visat på
några brister. Huvudmannaskapet har dock kommit att bli omöjligt att praktisera vilket är skälet till
avsedd avveckling av utbildningsverksamheten. I och med allt detta hindras SSFU att fortsätta med sitt
budskap: Kunskap, Kärlek och fred.

Vi på SSFU beklagar att detta kommit att hända. Våra tankar går till våra elever som kommer sakna
sin skola som de gått i flertal år sedan de var ett år gamla. Slutligen riktar vi stor tack till våra rektorer,
lärare och resurser samt ett stort tack till er vårdnadshavare som lämnade förtroendet till oss att utbilda
era barn. Stor tack till företag och leverantörer som möjliggjort att vi kunnat bedriva verksamheten i
flera år och bidragit till vår utveckling.


Med anledning av tilltänkt nedläggning avser SSFU ansöka om att inte längre inneha tillstånd för att
bedriva skolverksamhet. Tillståndet för att bedriva skolverksamhet kommer således att avregistreras på
begäran av SSFU.

Örebro kommun har ansvaret för att överta eleverna vid SSFU:s avveckling av
utbildningsverksamheten. SSFU har därför påbörjat ett samarbete med Örebro kommun för planering
av övergång av eleverna så att de får fortsätta sin skolgång i lugn och ro. Örebro kommun har
informerat SSFU om att kommunen fredagen den 5 november 2021 avser ha en preliminär plan för de
huvudsakliga frågorna angående övergång av eleverna.


För mer information kontakta SSFU per telefon: 0707768906 eller E-postadress: info@ssfu.se

Med vänlig hälsning
Styrelsen för SSFU

___________________________________________💻| Läs mer om skolan på, alsalam.se.#alsalamskolan #örebro #grundskola #friskola#kunskap #kärlek #fred

Comments are closed.