Biblioteket

 

Skolbibliotek

Enligt förarbetena till skollagen måste tillgången till skolbibliotek kunna anordnas på olika sätt beroende på de lokala förhållandena vid varje skola. Som exempel anges att en liten skola i glesbygd eller en nystartad skola med få elever kan ha helt andra förutsättningar och behov av lösningar än en storstadsskola. Det är skolans huvudman som avgör hur elevernas tillgång till skolbibliotek ska lösas. Anordnandet av skolbibliotek kan alltså se olika ut utifrån varje skolas eller elevernas olika behov och förutsättningar. Organisationen av skolbiblioteksverksamheten ska med andra ord vara flexibel. Den måste dock organiseras så att eleverna får tillgång till skolbibliotek på det sätt som avses i skollagen.

Skolinspektionen har avgjort att eleverna ska ha tillgång till ett skolbibliotek som antingen finns i skolenhetens egna lokaler eller på rimligt avstånd från skolan. Det kan röra sig om att en skola och ett folkbibliotek med lokaler i direkt anslutning till varandra har ett samarbete som innebär att alla krav på ett skolbiblioteks funktion är uppfyllda. Det ska vara möjligt för eleverna att kontinuerligt kunna använda biblioteket som en del av undervisningen.

(Skolverket)

Alsalamskolan har under alla dess verksamma år haft ett skolbibliotek som varit anpassat för våra elever i alla åldrar. 2017 inledde vi en expandering av skolan och vi kommer med detta få ett ännu större skolbibliotek. Våra elever besöker även kontinuerligt folkbiblioteket på undervisningstid.