Din Dator

 

Elevdator

KONTRAKT FÖR LÅN AV DATOR

Avtal mellan elev, vårdnadshavare och Alrisalah Skandinaviska Stiftelse

§1 Inledning

Alrisalah Skandinaviska Stiftelse erbjuder dig som elev att disponera en personlig dator under den tid du är elev på Alsalamskolan. Genom att underteckna detta avtal förbinder du dig att följa reglerna enligt nedan och är medveten om att skolan har rätt att återta lånedatorn om reglerna bryts eller stänga av dig från vissa tjänster.

§2 Leverans

Datorn kan hämtas ut när kontraktet är underskrivet av elev och vårdnadshavare. Produktnummer för dator till respektive elev som användare, framgår av ett särskilt upprättat register.

§3 Vård och användning

Eleven ska vårda datorn och förvara den på ett ansvarsfullt sätt. Datorn är stöldbegärlig egendom och därför krävs att eleven iakttar aktsamhet vid förvaring av datorn. Eleven ansvarar för datorn och får aldrig lämna den utan uppsikt eller hantera den ovarsamt.

Datorn ska alltid tas med hem efter skoldagens slut och tas med fulladdad till skolan varje dag.

Utomhus ska datorn alltid transporteras i medföljande fodral eller motsvarande. Vid förflyttning inomhus ska datorlocket vara stängt för att minska risken för skador. Alla instruktioner som följer med datorn ska följas. I de fall då programinstallationer i datorn görs är det elevens skyldighet att försäkra sig om att giltiga licenser finns. Det är inte tillåtet att installera något annat operativsystem än det som tillhandahålls av skolan.

Policys och riktlinjer för datoranvändning i Örebro kommun ska följas. Eleven får inte använda datorn till att kränka eller mobba annan person. Eleven ansvarar för att datorn inte används på ett sätt som strider mot gällande lagstiftning t.ex. genom nedladdning av upphovsrättsskyddat material. Material som kan uppfattas som stötande eller kränkande får inte lagras eller hanteras med datorn. Eleven får inte heller med datorn besöka webbsidor med stötande eller kränkande innehåll om detta inte är överenskommet med en lärare som en del av undervisningen. Skolan har även rätt att kontrollera elevens webbläsar-historik, kontrollera datorns innehåll och vid behov uppdatera och ominstallera den.

Eleven förbinder sig att alltid ha korrekt e-post-adress inskriven på sms8.schoolsoft.se/alsalam, så skolan kan kontakta eleven via e-post.

§4 Fel, förlust eller stöld

Vid stöld eller förlust av datorn eller om fel uppstår ska eleven anmäla detta till leverantörens support. Vid stöld/förlust av datorn kräver försäkringsbolaget att en polisanmälan görs.

Eleven eller vårdnadshavaren om eleven är omyndig ansvarar för att göra polisanmälan om förlust/stöld sker i hemmet eller på fritiden, annars görs denna av skolan.

Angående elevens och elevens vårdnadshavares ersättningsskyldighet i vissa fall se § 5.

§5 Försäkringar

Datorn ägs av Alrisalah Skandinaviska Stiftelse och avtalet omfattar garanti ifrån tillverkaren och försäkring dygnet runt. För att garanti och försäkring ska gälla krävs att användaren i enlighet med § 3 hanterar datorn på ett ansvarsfullt sätt och förvarar den på säker plats.

OBS! Skadas eller förloras datorn på grund av elevens oaktsamhet eller uppsåt är eleven och elevens vårdnadshavare skyldiga att ersätta skolan för samtliga kostnader i samband med skadan.

Det innebär betalningsskyldighet för självrisken eller – om försäkringen inte träder in – kostnaden för att laga eller återskaffa en ny dator i jämförbart skick. En täckande hem- eller allriskförsäkring bör därför finnas. Krav på ekonomisk ersättning ska alltid föregås av en diskussion mellan skolan, eleven och vårdnadshavaren. Självrisken för försäkringen är för närvarande 1000 kronor.

§6 Äganderätt

Datorn ägs hela tiden av Alrisalah Skandinaviska Stiftelse.

Eleven/vårdnadshavaren får inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta eller på annat sätt överlåta eller förfoga över denna dator så att äganderätten för Alrisalah Skandinaviska Stiftelse riskeras.

§7 Överlåtelse av avtal

Eleven/vårdnadshavaren får inte överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal.

§8 Låneperiod

Detta avtal gäller från det att eleven fått datorn till dess att den återlämnas till skolan. Avtalet är bindande under hela låneperioden, om uppsägning enligt § 10 inte sker.

§9 Service

Skolan har rätt att vid behov få omedelbar tillgång till datorn för uppgradering av programvaror, service, kontroll och underhåll.

§10 Avtalets upphörande

Skolan får säga upp avtalet i följande fall:

  1. a) om eleven bryter mot bestämmelser enligt detta avtal
  2. b) om eleven slutar på den aktuella skolan
  3. c) om eleven gör studieuppehåll
  4. d) när eleven slutar på våren i årskurs 9

Om avtalet upphör ansvarar eleven för att lämna tillbaka denna dator. Återlämnandet ska göras på elevens bekostnad. Datorn ska vid återlämnandet vara i samma skick som vid leverans, bortsett från normal förslitning eller skada som täcks av garanti.

§11 Inlösen

När eleven har fullföljt sin utbildning på skolan finns möjlighet att köpa datorn. Priset är det värde som bestäms utifrån datorns ålder. Vill eleven inte köpa datorn ska den återlämnas till skolan.

§12 Undertecknande

Kontraktet upprättas i två exemplar av vilka skolan och eleven/vårdnadshavare tar var sitt. Genom min underskrift bekräftar jag att jag har förstått, godkänt och följer kontraktets villkor.