Fritidsverksamheten

Välkommen till Fritidshemmet på Alsalamskolan

Verksamhetsbeskrivning för fritidshemmet läsåret 2019/2020

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet som erbjuds till barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Barn kan gå på fritids från förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Fritidshemmet är öppet före och efter skolan och under skolloven.

Våra mål för verksamheten på Alsalamskolans fritidshem tar utgångspunkt i läroplanen och skolverkets allmänna råd för fritidshem 2011.

”Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. I fritidshemmet har begreppet omsorg en pedagogisk betydelse. Elevernas utveckling ska ses som en helhet och i undervisningen ska omsorg och lärande integreras. Fritidshemmet skall utgå från varje barns behov. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver.”

Undervisningen på fritidshemmet ska behandla följande centrala innehåll:

Språk och kommunikation: Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser, samtala om olika typer av texter, digitala verktyg och medier för kommunikation.

Skapande och estetiska uttrycksformer: Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik och drama, olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig, tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

Natur och samhälle: Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder. Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem, Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse: Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag, Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder, Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Vi på Fritidshemmen strävar efter att alla barn ska känna sig trygga och vi har tydliga regler för detta:

 • Vi bryr oss om barnen och lyssnar på dem
 • Vi vuxna är goda föredömen
 • Vi vill lära barnen att ta ansvar för sina och andras saker
 • Vi vill att barnen har ett bra språkbruk
 • Vi respekterar att alla barn är olika, och framhäver allas lika värde
 • Att varje elev ska känna att hon/han blir bemött oavsett kön.

Vi har för närvarande 49 barn inskrivna på fritidshemmet och därav har vi ca 25–32 barn i verk-samhet varje dag. Barnen har skiftande närvarotider på fritids, vilket gör att verksamheten måste anpassas och planeras efter barnens tider på fritidshemmet. Målet på fritidshemmet är att göra denna vistelsetid, mellan skolslut och hemgång, så meningsfull, innehållsrik, och så rolig som möjligt. Vi lägger stor vikt på social kompetens, samarbete och egen utveckling samtidigt som det är viktigt att fånga upp barnens eget initiativ.

Vårt fritidshem är öppet 07:30 till 17:30 detta utgår från vårdnadshavarens behov jobb och restid. Därför är det viktigt att lämna jobb eller skolscheman tillsammans med ansökan till fritidshemmet. Fritids barnen får mellanmål klockan 14:30.

Vi vill även notera att det är viktigt för oss att få hålla god kontakt med er föräldrar som har barn på fritidshemmet och att vi får återkoppling så fort ni fått någon information av oss. Ni som vårdnadshavare får information om fritidshemmet och dess verksamhet genom att få brev hemskickat på e-mail adressen som vi fått in av er.

Du ansöker om plats på fritidshem genom att fylla i följande blanketter (hämtas från receptionen):

 • Ansökan om fritidshemmet
 • Inkomstredovisning
 • Vårdnadshavarens schema
 • Elevens schema
 • Kontaktuppgifter
 • Intyg från arbetsgivare eller skola

Tänk på att säga upp platsen när barnet inte längre behöver fritids, blanketter hämtas från receptionen.

Vid frågor kring fritidshemmet var vänligt kontakta receptionen så blir du hänvisad vidare. (019-12 31 46)

Föreståndare för fritidshemmet