Skolår 7-9

Skolår 7-9

Vi i Arbetslag år 7-9 strävar efter:

  • att alla elever minst ska uppfylla kunskapskraven för betyget E i samtliga ämnen,
  • att alla elever ska bli behöriga för det gymnasieprogram de söker till,
  • att alla elever ska känna sig motiverade att prestera på topp utifrån sina egna förutsättningar,
  • att vägleda eleverna att välja ett gymnasieprogram som vi tror kommer att passa deras kunskapsprofil,
  • att fostra eleverna till goda och ansvarstagande samhällsmedborgare, samt
  • att uppmuntra eleverna till integrering i vårt samhälle; att delta i aktiviteter utanför skolan och lära känna nya miljöer.

För att ovanstående påståenden ska bli verklighet anpassar vi undervisningen efter varje elevs individuella behov. Vi ger eleverna möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt och försöker anpassa undervisningsinnehållet utifrån vad eleverna själva är intresserade av. Lärarna i arbetslaget ger även eleverna kontinuerlig feedback och följer upp deras kun-skapsutveckling för bästa resultat. Idag tillhandahåller skolan 1:1-datorer för samtliga elever på högstadiet vilket vi hoppas ska främja elevernas skolresultat. Vi försöker även vara lyhörda för elevernas egna synpunkter om vilka deras behov är för att klara undervisningen på bästa sätt.

Något som också påverkar huruvida eleverna uppnår sin egen och vår målsättning är studie-ron i klassrummet. Till och från händer det att vissa elever inte klarar av att fokusera på sina studier och därför stör undervisningen. Vid sådana situationer där ordningsreglerna bryts arbetar vi efter en  konsekvenstrappa (se Skolans ordningsregler).

För att vara mottaglig för nya kunskaper krävs att eleverna mår bra och trivs hos oss och därför råder mobilförbud på Alsalamskolan eftersom vi är övertygade om att detta ökar elevernas trygghet och koncentrationsförmåga.

Boka gärna in en tid för att besöka oss och eleverna i år 7-9 på Alsalamskolan!