Skoldemokrati

Skoldemokrati och jämställdhet

”De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. (Lgr 11).”

Skolans mål är att varje elev
 • tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan.
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
Riktlinjer

Alla som arbetar i skolan ska

 • främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.

Läraren ska

 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan.
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad.
 • verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen.
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer.
 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen.
 • förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.

(Lgr 11)

Delaktighet

Alsalamskolans förhoppning är att alla ska uppleva delaktighet på skolan och att det genomsyrar allt som sker på skolan. Några konkreta former som vi använder för det demokratiska arbetet är klassråd, elevråd, matråd utöver de diskussioner, förslag och idéer som kommer från eleverna tillsammans med klasslärarna angående lektionsplanering och studiegång. Eleverna på Alsalamskolan i alla stadier uppmuntras till att vara delaktiga i skolenkäter och beteendeenkäter där psykosociala aspekter undersöks. De ska också uppmuntras att ta del av det slutliga resultatet och rapporten från skolenkäterna. Eleverna ska ges möjligheter att påverka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet genom elevhälsan på skolan.

Den demokratiska processen

Elever

Alla elever tränas i den demokratiska processen bl.a. genom att träna mötesordning och mötesteknik på klassråd, elevråd, matråd, lektionsplanering, hälsofrämjande, förebyggande och studiegång.

Jämställdhet i skola

Jämställdhet är ett av skolans övergripande ansvar:

”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.” (Lgr 11)

Mål:

 • Att alla som arbetar i skolan ska samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.
 • Att varje lärare ska ta hänsyn till varje individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande liksom att stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan.
 • Att alla som arbetar i skolan ska främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.
 • Att varje lärare ska här särskilt verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen.
Föräldrar

Det är viktigt att du som förälder känner att du har insyn och inflytande i ditt barns skolgång. Som förälder är du alltid välkommen att besöka oss i skolan enligt besöksrutinerna och alltid boka tid i förväg med respektive klasslärare/mentor och glöm inte att anmäla dig i receptionen och ha besöksskylt på dig.

Alsalamskolan har ett skolråd med en representant och en suppleant från varje klass och har ett elevskyddsombud.

Information till föräldrar sker på tre olika nivåer:

 • Individnivå – utvecklingssamtal, individuell utvecklingsplan (skriftliga omdömen och planering)
 • Gruppnivå – föräldramöten
 • Skolnivå – Öppet hus