Studie- och Yrkesvägledning

Studievägledare

Enligt skollagen ska elever i alla skolformer ha tillgång till studie- och yrkesvägledning- vilken ska utgå från elevernas behov. Eleverna behöver utveckla kunskaper både om sig själva och om olika valalternativ under sin skoltid för att på så sätt kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval (Skolverket, 2017).

 På Alsalamskolan finns en stark vision om att förbereda samtliga elever för framtiden och dess behörighet till önskat gymnasieprogram. Vi har en ambition om att när våra elever lämnar grundskolan, så ska de känna sig- och vara väl rustade för dess framtidsval. För att dessa mål ska gå att uppnå- jobbar vi på Alsalamskolan aktivt med den röda tråden, redan från förskoleklass till årskurs 9. Vi strävar efter att synliggöra möjligheter som väntar våra elever.

Vad gör en studie- och yrkesvägledare på grundskolan?

Studie och yrkesvägledaren ska finnas på skolan som ett stöd, för samtliga elever men även dess vårdnadshavare, i frågor som rör utbildning och framtidsval. För att uppnå syftet med studie- och yrkesvägledning på skolan, har en aktivitetsplan tagits fram. Studie och yrkesvägledaren jobbar mer aktivt från årskurs 4, för att därigenom förbereda eleverna inför övergången till gymnasiet. I övrigt finns studie- och yrkesvägledare till hands även för andra årskurser på skolan, där vägledningen är utarbetad efter elevernas ålder och mognad. Studie- och yrkesvägledning är något som finns på hela skolan och sker i samverkan med huvudman och samtlig personal på skolan. Studieval är en process som tar tid och innebär att eleverna behöver få kännedom om dess valmöjligheter samt hur de på bästa sätt ska göra för att nå uppsatta mål.

Planering inför gymnasievalet

Vårt mål på Alsalamskolan är att alla elever ska göra ett väl genomtänkt gymnasieval, därför är det viktigt att arbeta med detta under hela grundskolans gång. Eleverna erbjuds aktiviteter som syftar till att stödja dem inför deras gymnasieval. Ett exempel på en sådan aktivitet som eleverna har möjlighet att utföra är PRAO. På skolan försöker vi vägleda eleverna till att välja praktikplatser utifrån studiemål och intresse inför framtiden.

Vidare informerar studie- och yrkesvägledaren om de olika gymnasieprogram som finns, hur de är uppbyggda och hur antagningsprocessen går till. Samtliga elever i årskurs 9 kallas till individuella vägledningssamtal som utgår ifrån elevernas frågor och önskemål. Exempel på sådan vägledning kan bland annat vara studieplanering, svårigheter i studiegången, behörighetsbestämmelser och meritpoäng samt val av program och inriktning som eleverna funderar på att göra.

Varför behövs studie- och yrkesvägledning?

Det är viktigt att man som vägledare även riktar sig till yngre elever för att underlätta för dem att göra framtida väl underbyggda val. Ett väl underbyggt val handlar om att eleverna med stöd och information av skolan så småningom kan göra det rätta valet för den enskilde eleven. Om eleverna redan från start känner att det gjort ett val som passar just dem, så minskar risken för eventuella felval och därigenom programbyten under gymnasieperioden. Studie- och yrkesvägledning är en viktig del av elevernas skolgång samt en rättighet varje elev har.

 

Bra länkar för elever:

http://www.gymnasieinfo.se/

http://www.framtidsvalet.se/

 

Har ni frågor och funderingar, får ni gärna ta kontakt med mig:

Belma Causevic, studie- och yrkesvägledare

syv@alsalam.se

019- 12 31 46